Liczba odwiedzin strony: 20491 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria adwokacka
Adwokat, Kazimierz Wołoncewicz 

 
Dziennik Ustaw 2007 Nr 123 poz. 847 - Zm.: ustawa o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz niektóre inne ustawy
USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 6: a)  w ust. 1: –  pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  urzędnicy służby cywilnej;", –  w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu: "5)  osoby posiadające stopień naukowy doktora.", b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Przynależność do państwowego zasobu kadrowego osób, o których mowa w ust. 1, trwa przez okres dziesięciu lat od dnia wejścia do państwowego zasobu kadrowego.";   2)   w art. 7 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7)  posiada co najmniej trzyletni staż pracy;". Art. 2.  W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427) w art. 6: a)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego - w przypadku dyrektora Centrum Doradztwa;", b)  uchyla się ust. 2, c)  w ust. 6 uchyla się pkt 2. Art. 3.  W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) w art. 27 uchyla się ust. 5. Art. 4.  Osobom należącym do państwowego zasobu kadrowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wlicza się dotychczasowy okres przynależności do państwowego zasobu kadrowego. Art. 5.  1. Osoby zajmujące w dniu...
Monitor Polski 2004 Nr 42 poz. 728 - Nadanie odznaczenia
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 maja 2004 r. o nadaniu odznaczenia (M.P. z dnia 14 października 2004 r.) Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, za zasługi wykazane w czasie wykonywania obowiązków służbowych odznaczony zostaje SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI pośmiertnie st. sierż. Tomasz Skroński.
KRS 0000331841 - TOTMES FUND S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TOTMES FUND S.A. S.A. 2009-06-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 1/2 00-036 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-018-77-71 141782275 0000331841
KRS 0000331840 - STAL-PROJECT SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STAL-PROJECT SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-06-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. 3 MAJA 9/109A 30-062 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000331840
KRS 0000331839 - "VR - POLAND" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"VR - POLAND" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2009-06-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GDAŃSKA 60 85-021 BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
846-163-91-06 200281330 0000331839
KRS 0000331838 - STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,UZALEŻNIONYCH I BEZROBOTNYCH "EN-GEDI"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,UZALEŻNIONYCH I BEZROBOTNYCH "EN-GEDI" STOWARZYSZENIE 2009-06-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
1 MAJA 21/1 67-120 KOŻUCHÓW KOŻUCHÓW NOWOSOLSKI LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
925-207-46-17 80350108 0000331838
KRS 0000331837 - POL-ŚRUB MACIEJ ŁUSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POL-ŚRUB MACIEJ ŁUSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2009-06-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZEMYSŁOWA 3 64-730 WIELEŃ WIELEŃ CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
763-209-78-71 301126969 0000331837